نویسنده = علیرضا صمدی لمراسکی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی و برآورد اقتصادی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول

دوره 9، شماره 45، بهار 1393، صفحه 15-26

علیرضا باغبان؛ علیرضا صمدی لمراسکی؛ محمد مهدی محمودزاده