نویسنده = میرمحمد خلیلی پور
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبری در ارزیابی مخاطرات کوره-راکتور واحدهای بازیافت گوگرد

دوره 8، شماره 41، بهار 1392، صفحه 21-35

میرمحمد خلیلی پور؛ نعیمه ستاره شناس؛ فرهاد شهرکی؛ مهدی گوهر رخی؛ علی اصغر محجوبی