نویسنده = سردشتی بیرجندی، محمدرضا
بررسی مدیریت تولید و بهینه سازی گاز هیدروژن

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 19-38

10.22034/farayandno.2023.1989537.1910

پروانه ناروئی محمد؛ میرمحمد خلیلی پور؛ فرهاد شهرکی؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ محمود جمیلی


بررسی عوامل موثر برای بهبود عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی

دوره 13، شماره 64، اسفند 1397، صفحه 5-31

احسان غفران مظفر؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد شهرکی