نویسنده = سپهر صدیقی
تعداد مقالات: 3
1. مدلسازی ظرف تبخیر ناگهانی هیدروژن در واحد تبدیل کاتالیستی نفتا

دوره 12، شماره 59، پاییز 1396، صفحه 63-77

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی


2. احیای کاتالیست خارج راکتوری فرآیند هیدروکراکینگ گازوییل خلا

دوره 12، شماره 58، تابستان 1396، صفحه 202-214

سپهر صدیقی؛ سید رضا سیف محدثی؛ حمید قصاب زاده