فصلنامه علمی ترویجی فرآیند نو (FARAYANDNO) - مقالات آماده انتشار