گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم های جداسازی شده از خاک های آلوده به نفت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 مهندس ارشد فرآیند شرکت پالایش نفت آبادان، اداره مهندسی پالایش، آبادان، ایران

چکیده

گوگردزدایی زیستی توسط میکروارگانیسمها،روش مناسبی برای حذف ترکیبات گوگردی ازسوختهای فسیلی است. هدف ازتحقیق حاضر،معرفی میکروارگانیسمهای بومی باتوان حذف زیستی گوگردبوده است.برای جداسازی میکروارگانیسمهای بومی،نمونه های خاک آلوده به نفت نمونه‌برداری شده ازپالایشگاه نفت آبادان به آزمایشگاه میکروبیولوژی منتقل گردید. غنی‌سازی نمونه‌های خاک آلوده به نفت،طی 4 بازکشت درمحیط کشت پایه نمکی به همراه mM5/0دی‌بنزوتیوفن به عنوان تنهامنبع گوگرد انجام شد که طی آن تعداد 20 جدایه باکتریائی بدست آمد. جدایه‌های برتر، براساس میزان رشد و کدورت ناشی از مصرف دی‌بنزوتیوفن، انتخاب شدند. به‌منظور بررسی مسیر متابولیکی گوگردزدایی احتمالی در جدایه‌ها، رایج‌ترین مسیر متابولیکی گوگردزدایی، یعنی مسیر 4S، از طریق تست گیبس مورد ردیابی قرار گرفت که تولید رنگ آبی می‌توانست تاییدکننده وجود این مسیر در میکروارگانیسم‌ها باشد. برای بررسی مقدار کاهش دی‌بنزوتیوفن از روش GC-MS استفاده شد. جدایه-های BDS9، BDS18 و BDS37 به ترتیب قادر به حذف 7/95، 5/95 و 5/86% از دی‌بنزوتیوفن طی بازه زمانی 72 ساعته بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodesulfurization of dibenzothiophene by microorganisms isolated from oil-contaminated soils

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Emami 1
  • Gholamreza Zarrini 1
  • Ali Kadkhodaie 2
  • Peyman Ghashghaian Tork 3
1 Department of Animal Biology، Faculty of Natural Sciences، University of Tabriz، Tabriz، Iran
2 Department of Earth Sciences، Faculty of Natural Sciences، University of Tabriz، Tabriz، Iran
3 Senior Process Engineer of Abadan Oil Refining Company, Process Engineering Department ، Abadan، Iran
چکیده [English]

Biologicaldesulfurizationbymicroorganismsisasuitablemethodtoremovesulfurcontainingcompoundsfromfossilfuels.Theaimofthepresentresearchwas to introduce indigenous microorganisms with the ability to biologically remove of sulfur.In order to isolating native microorganisms, oil contaminated soil samples taken from Abadan oil refinery were transferred to the microbiology laboratory.Enrichment of oil-contaminated soil samples was performed during 4 subcultivations in BSM medium with 0.5 mM DBT as the only source of sulfur during which 20 bacterial isolates were obtained.Superior isolates were selected based on growth rate and turbidity caused by the consumption of DBT.In order to investigate the possible metabolic pathway of desulfurization in isolates, the most common metabolic pathway of desulfurization, i.e. 4S pathway, was tracked through the Gibbs assay, and the production of blue color could confirm the existence of this pathway in microorganisms.GC-MS method was used to check the amount of dibenzothiophene reduction.Isolates BDS9, BDS18 and BDS37 were able to remove 95.7%, 95.5% and 86.5% of DBT over a period of 72 hours, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodesulfurization
  • fossil fuels
  • dibenzothiophene
  • native desulfurizing microorganisms