ساخت جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت به منظور استفاده در تصفیه پساب رنگی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجو دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش، یک جاذب کامپوزیتی جدید بر پایه دیاتومیت، پوشش دهی شده با کیتوسان و نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده ساخته شد و به منظور حذف رنگ متیلن بلو از آب مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر غلظت اولیه رنگ، pH و دما بر میزان ظرفیت جذب جاذب‌های ساخته شده در حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو بررسی شد. نتایج به دست آمده به وسیله ایزوترم‌های فرندلیچ و لانگمویر و همچنین مدل‌های سینتیکی مرتبه اول و دوم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات جذب سطحی نشان داد جاذب کامپوزیتی برای حذف رنگ کاتیونی متیلن بلو، از هر دو ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ و مدل سینتیکی مرتبه دوم به خوبی تبعیت می‌کند و مقدار ظرفیت جذب تعادلی آن برای محلول متیلن بلو با غلظت ppm 50 برابر mg/g7.98 به دست آمد. این جاذب در دماهای بالا و pH های قلیایی ظرفیت جذب بالاتری نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of a new composite adsorbent based on diatomite for use in colored effluent treatment

نویسندگان [English]

  • Maryam Ahmadzadeh Tofighy 1
  • Reyhaneh Chapardar 2
  • Negar Nikkhoo 3
1 Assistant Professor Gas, Petroleum and Chemical Engineering Department Iran University of science and technology
2 Student Iran university of science and technology
3 IUST
چکیده [English]

In this study, a new composite adsorbent based on diatomite mineral, coated with chitosan and functionalized carbon nanotubes was fabricated and used to remove methylene blue dye from water. The effects of initial dye concentration, pH and temperature on the adsorption capacity of the fabricated adsorbent in the removal of methylene blue as a cationic dye were investigated. The obtained results were analyzed by Freundlich and Langmuir isotherm models as well as first and second order kinetic models. The results of adsorption experiments showed that the fabricated composite adsorbent for removing methylene blue follows both the Freundlich and Langmuir adsorption isotherm models and the second order kinetic model and its equilibrium adsorption capacity for methylene blue solution with concentration of 50 ppm equals to 7.98 mg/g. This adsorbent has a higher adsorption capacity at high temperatures and alkaline pHs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Diatomite
  • Colored effluent treatment, Chitosan, Carbon nanotube