رابطه محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروارده‌های نفتی ایران با سنجه‌های ارزشیابی عملکرد آنان

نوع مقاله: علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

نویسندگان

1 مسئول دپارتمان مدیریت عمومی وسرپرستی

2 استاد دانشگاه آزاد تهران غرب

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با سنجه های ارزشیابی عملکرد آنها در این حیطه انجام شد. آماری این تحقیق که شامل850 نفر کارکنان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در تهران ساختمان ایرانشهر بود، براساس جدول مورگان تعداد 264 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن هم از روش آلفای کرونباخ0/715 تایید شد. نتایج بررسی فرضیه‌ی تحقیق با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای نشان داد که بین محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده-های نفتی ایران با سنجه‌های ارزشیابی عملکرد آنها رابطه معناداری وجود دارد (29/001=t و 0/000=p). این یافته بدان معناست که عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در هنگام ارزشیابی کارکنان با محتوای دوره‌های عمومی ضمن خدمت مطابقت و هماهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between the content general of on the job training (OJT) NIOPDC employees and the criteria of their operations evaluation

نویسنده [English]

  • Ali Farhadi 1
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the content public of in-service educational courses of NIOPDC and the criteria of staff operations evaluation. Statistical Society of research contains all staff of NIOPDC in Tehran and Iranshahr building. Among them were selected 264 subjects randomly According to Morgan tablefactors had alsoThe results of One-sample t test showed that there was significant relationship between the content of in-service educational courses content of NIOPDC and the criteria of staff operations evaluation significant relationship with criteria of staff operations evaluation, in the way that public courses (p=0/000 & t=29/001)This means that NIOPDC performance in operations evaluation of staff has compliance and coordination with this content public of in-service training

کلیدواژه‌ها [English]

  • "NIOPDC"
  • " Performance evaluation"
  • " content"
  • " on the job training (OJT)"
  • "public