مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت ایران

2 هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 هیات علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در فرآیندهای استخراج مایع- مایع، موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی از پارامترهای مهم هیدرودینامیکی ستون‌های استخراجی محسوب می‌شوند. در این تحقیق موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی به طور تجربی مطالعه شده است. آزمایشات تجربی استخراج در یک ستون کوهنی نیمه صنعتی با دو سیستم شیمیایی تولوئن- استون-آب و بوتیل استات- استون-آب در حالت با و بدون انتقال جرم انجام شده است. اثر متغیر‌های عملیاتی شامل دور همزن، دبی فاز‌های پراکنده و پیوسته و همچنین جهت انتقال جرم بر موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موجودی فاز پراکنده با افزایش شدت اختلاط، دبی فاز‌های پراکنده و پیوسته افزایش می‌یابد در حالی که افزایش دور همزن موجب کاهش سرعت لغزشی می‌گردد. همچنین نتایج حاکی از آن است که جهت انتقال جرم تأثیر قابل توجهی بر روی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Holdup and Slip velocity in a Kuhni Extraction Column

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Arab 1
  • Ahad Ghaemi 2
چکیده [English]

In the liquid-liquid extraction processes, hold up of disperse phase and slip velocity are important hydrodynamic parameters. The parameters depend on column geometry and characteristics of phases and were used in the calculation of mass transfer and phases velocities. In this research, holdup and slip velocity of disperse phase in Kuhni column were investigated experimentally. The experiments were carried out in a pilot scale Kuhni column with two chemical systems including Toluene- Acetone-Water and butyl acetate-Acetone-Water without mass transfer. The effects of operating parameters including rotor speed disperse and continue phase flow rate on hold up and slip velocity were investigated. The results showed that hold up of disperse phase increases with mixing and phases flow rates whereas slip velocity was decreased with increasing of rotor speed. Also the results indicate that mass transfer effects on hold up of disperse phase and slip velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersed phase holdup
  • Slip velocity
  • Kuhni Extraction Column