پاکسازی زیستی نفت خام توسط قارچ تحمل کننده نمک Embellisia sp. UTMC 5051

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

نفت خام از مهمترین آلاینده‌های محیط زیست از جمله محیط‌های آبی و خاکی حاوی نمک محسوب می‌شود. در دو دهه اخیر، وجود آنزیم‌های تجزیه‌کننده قدرتمند در قارچ‌های نمک‌دوست و تحمل کننده نمک آن‌ها را به گزینه‌های مناسبی برای حذف زیستی نفت خام در مناطق شور تبدیل کرده‌است. مطالعه حاضر به حذف زیستی نفت خام توسط قارچ تحمل‌کننده نمک Embellisia sp. می‌پردازد. ارزیابی حذف نفت در محیط Minimal Salt Medium (MSM) حاوی 1% نفت در غلظت‌های نمک 0، 2.5% و 5% انجام شد. همچنین منحنی حذف نفت و رشد سویه در محیط‌های کشت PDB حاوی شوری 0، 2.5% و 5% رسم شد. بررسی ارلن ها، حذف زیستی نفت در غلظت نمک 0، 2.5% و 5% به ترتیب 62.1%، 37.3% و 44.7% رانشان داد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که قارچ Embellisia sp. می‌تواند در پاکسازی زیستی محیط‌های حاوی آلاینده‌های نفتی در مناطق شور مورد استفاده فرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bioremediation of Crude Oil by Halotolerant Fungus Embellisia sp. UTMC 5051

نویسندگان [English]

  • Kian Jenab 1
  • Hamid Moghimi 2
  • Javad Hamedi 2
2 Assistant professor in University of Tehran
چکیده [English]

Crude oil is one of the most important contaminant areas. In recent years, investigating halotorerant fungi enzymes has confirmed their potential in biodegradation of crude oil. The aim of the current study is biodegradation of crude oil by halotolerant fungal Embellisia sp. The fungal strain was isolated by enrichment approach in PDA. Fungal strain was cultured in Minimal Salt Medium (MSM) containing 1% crude oil and salinity of 2.5% and 5%. Also, blank samples were used for each salinity. Cultured fungus was incubated in shaker flasks for 14 days. Biodegradation of crude oil in salinity of 0, 2.5 % and 5 % was 62.1 %, 37,3 % and 44,7 %, respectively. Finally, we can introduce Embellisia sp. for bioremediation of crude oil in saline contaminated regions. Although more extent experimental such as optimization of crude oil removal and also investigating the major mechanism of oil removal is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embellisia sp
  • Crude oil
  • Bioremediation
  • saline contaminated soil