مدل سازی عددی جریان گذرای گاز ایده آل درنازل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی/.

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه اراک

2 دانشجوی ارشد دانشگاه اراک

3 عضوهیئت علمی دانشگاه اراک

4 دانشگاه اراک

چکیده

در این تحقیق مدل سازی عددی جریان گذرای گاز ایده آل درنازل با دمای ورودی 300 کلوین که برپایه جریان عددی دو بعدی است، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی بررسی شد. هندسه مسئله با استفاده از روش گسسته سازی مرتبه 2 مدل شد. شبیه سازی های CFD در رژیم جریان آشفته انجام شدند. در رژیم جریان آشفته از مدلinviscid استفاده شد. مشاهده شد که جریان گذرای سیال درفاصله 05/0متر از ابتدای نازل آشفته می شود. نتایج شبیه سازی های CFD با روابط تجربی موجود در مراجع مقایسه شدند و مشاهده شد که این دو نتیجه بر هم منطبق شدند. مقادیر عدد ماخ شبیه سازی شده در رژیم جریان گذرا به دلیل اثرات دیواره بیشتر از سرعت اندازه گیری شده در مراجع تخمین زده شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling ideal gas transient flow in nozzle by using of Computational Fluid Dynamics./

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Moghadassi 1
  • Samaneh Bandeali 4
4 Arak University
چکیده [English]

In this study numerical modeling ideal gas transient flow in nozzle with inlet temperature 300k that based on 2D numerical flow by use of computational fluid dynamics was investigated. Grid example simulated by second order. CFD simulations are carried in turbulent flow. In turbulent flow used inviscid model. From figures observed fluid transient flow in distance 0.05 from initial nozzle. Conclusions CFD simulation compared with experimental equations in references and results of experimental are in good agreement with the software measured speeds, particularly the location of the velocity fluctuations. Simulations of Mach number in transient flow are more than velocity in sources, why wall in nozzle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nozzle
  • Computational fluid dynamics
  • transient flow
  • turbulent flow performance