مروری بر فرایند گوگردزدایی هیدروژنی با استفاده از کاتالیزور‌های کبالت و مولیبدن بر پایه آلومینا

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 محقق دوره پسا دکتری/پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

2 عضو هیئت علمی

چکیده

کاتالیزور‌های تجاری گوگردزدایی هیدروژنی، از آلومینا به عنوان پایه و سولفیدهای مولیبدن به عنوان جزء فعال و کبالت (نیکل) به عنوان پیش‌برنده تشکیل می‌شوند. خواص پایه (مساحت سطح، حجم و قطر حفرات)، بر هم‌کنش فلز- پایه و قدرت اسیدی پایه از عوامل مؤثر روی کارایی کاتالیزورند. پایه‌هایی با حفرات بزرگتر در گوگردزدایی خوراک‌های سنگین کارایی و طول عمر کاتالیزور را افزایش می‌دهد. در فاز فعال، فلزات بر هم ‌کنش کمی با سطح دارند. استفاده از عوامل کی‌لیت ساز یکی از راه‌هایی است که از تشکیل فاز غیر فعال فلزات روی آلومینا جلوگیری کرده و کارایی کاتالیزور را افزایش می‌دهد. افزودنی‌هایی مانند فسفر و بور در مجاورت آلومینا می‌توانند به بهبود قدرت اسیدی کاتالیزور، کاهش برهم‌کنش فلزات فعال با پایه و در نتیجه افزایش کارایی کاتالیزور منجر شوند. در این مقاله مروری، ضمن بحث درباره اهمیت فرایند گوگرد زدایی هیدروژنی، انواع فازهای کاتالیزوری و پارامترهای مؤثر بر فعالیت کاتالیزور بررسی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the hydrodesulfurization process using Co/Mo-Alumina supported catalyst

نویسنده [English]

  • Azam Rahimi 2
1 Post Doc. researcher/ Iran Polymer and Petrochemical Institute
چکیده [English]

The commercial hydrodesulfurization catalysts are composed of sulfides of Mo as active component and Co (Ni) promoters supported on γ-alumina. The physical characteristic of the support (surface area, pore volume and pore diameter), interaction of active components-support and support acidity are the effective parameters on the catalytic activity. The support with large pore increases the life time and activity of the heavy oil catalyst. In the active phase of catalyst, the interaction of support and active component is low. The usage of chelating agents prevents the formation of inactive phase and increases the catalytic activity. Using additives such as phosphorous and boron can lead to improving the acidity of the catalysts and decreasing the interaction of active metals with supports which causes an increase in catalyst performance. In this review, the importance of hydrodesulfurization process, catalysis phases and the role of effective parameters on the catalyst activity are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrodesulfurization
  • Alumina
  • molybdenum
  • Cobalt
  • Nickel