توسعه کاربرد مفاهیم اکسرژی در ارزیابی عملکرد فرآیندهای صنعتی و تجهیزات عملیاتی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان

2 هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان

3 هیات علمی دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

امروزه با پیشرفت صنایع و افزایش نیاز بشر به بهرهبرداری از منابع انرژی، تلاش برای بهینهسازی مصرف انرژی به یک هدف اصلی تبدیل گردیده است. آشنایی با یکی از مهمترین ابزار این کار میتواند در توسعه آن سودمند واقع شود. تحلیل فرآیندها به کمک برقراری موازنه اکسرژی سیستم در دهه اخیر، بیشترین کاربرد را در شناسایی اتلافات انرژی و کمک به بالا بردن بازده داشته است. فقدان تاریخچه جامعی از روند توسعه این مفهوم، روابط اکسرژی موجود در شکلهای مختلف جریان، موازنه اکسرژی و نحوه محاسبه بازدهی فرآیند به شکلهای مختلف به ضرورت دیده میشود. بدین ترتیب در این مقاله تلاش گردیده تا به گردآوری این تاریخچه، بررسی اجمالی و مفید مفهوم اکسرژی و اهمیت و نقش آنالیز اکسرژی در طراحی و توسعه فرآیندهای پایا به کمک تعدادی مطالعات موردی صنعتی و عملی پرداخته شود. و بدین ترتیب توانایی محاسبه و آنالیز اکسرژی به کمک روابط موجود بدست میآید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of the Application of Exergy Concept in Industrial Processes Performance and Operational Equipments

نویسنده [English]

  • Samaneh Sami 1
چکیده [English]

Nowadays, with the increasing need for industrial development and exploitation of energy resources, trying to optimize energy consumption has become a main objective. Awareness with one of the most important tools that can be useful in its development. Process analysis system with balance exergy in recent decades, most used in identifying energy waste and help enhance the efficiency. The lack of a comprehensive history of the development of this concept, the exergy existing relationships for different form of the flows, Exergy balance and how to calculate process efficiency in different ways is clearly visible. Thus, in this article is tried to collect the history, overview of the concept and the importance and role of exergy analysis on the design and development of sustainable processes is discussed through a number of practical and industrial case studies. Thus, the ability to exergy analysis with existing relationships can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy
  • Exergy Efficiency
  • Optimization
  • Irreversible