دوره و شماره: دوره 9، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 5-93