دوره و شماره: دوره 7، شماره 37، بهار 1391، صفحه 6-90 
3. شناسایی و اندازه گیری دی بنزوتیوفن و برخی مشتقات آلکیل دار آن در گازوییل

صفحه 31-38

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مصطفی حسنی سعدی؛ پرویز سلیمانی؛ یاسمن سماعی


7. تنظیم پارامتر کلیدی دما در طراحی واحد بازیافت گوگرد

صفحه 82-90

حمید رضا مهدی‌پور؛ کیوان خورسند؛ حمید گنجی؛ سعید حسن بروجردی