دوره و شماره: دوره 7، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 5-79 

ترویجی

1. بهره گیری از نوسانات فشار در رصد هیدرودینامیک بسترهای سیال

صفحه 5-16

فرهاد کریمی؛ رحمت ستوده قره باغ؛ رضا ضرغامی؛ نوید مستوفی


4. مروری برمیکروراکتورها و روش های جدید کنترل آن ها

صفحه 39-52

حمید مثمری؛ مسعود پیرهادی؛ رضا داورنژاد