دوره و شماره: دوره 10، شماره 49، بهار 1394، صفحه 5-113 
3. مدلسازی ترمودینامیکی کوره پیش‌گرمکن نفت خام

صفحه 28-53

علی چائی بخش لنگرودی؛ نسیم انسان صفت؛ علی جمالی؛ رامین کوهی کمالی؛ حمید رضا نجفی