دوره و شماره: دوره 10، شماره 52، زمستان 1394، صفحه 5-275 

علمی ترویجی

1. غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز: چالش ها و چشم انداز

صفحه 5-20

ایمان خلیلی نژاد؛ علی کارگری؛ محمد مرفاوی


7. مطالعه و مروری بر تشکیل و روشهای حذف رسوبات معدنی در فرآیند بازیافت نفت

صفحه 100-112

بهروز میرزایی؛ سیدعلی موسوی دهقانی؛ سیدحسین هاشمی؛ محمود دین محمد


10. خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو


علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

13. ترسیم نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن بوسیله تحلیل همبستگی و روابط رگرسیون

صفحه 189-199

مجتبی اکبریان؛ اسماعیل نجفی؛ میثم رفیع پرهیزگار