دوره و شماره: دوره 14، شماره 65، بهار 1398، صفحه 5-141 

علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

7. بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری نیروی انسانی در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه فارس ناحیه مرکزی شیراز

صفحه 125-141

میر علی سید نقوی؛ نازنین چراغی