دوره و شماره: دوره 14، شماره 66، شهریور 1398، صفحه 5-116 
3. جداسازی ترکیب نیتروژن‌دار کینولین از گازوئیل با استفاده از چارچوب‌های آلی – فلزی

صفحه 36-55

محمد سنگل زاده؛ منصوره سلیمانی؛ مریم تخت روانچی؛ مهدی دژحسینی


کاربردی

4. ارائه روشی جهت پیاده‌سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت فازی: مطالعه موردی

صفحه 56-71

ملیحه بابائی؛ محمدرضا مرجانی؛ فهیمه نوروززاده قالهر