دوره و شماره: دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 5-103 

ترویجی

بررسی کمی و کیفی پساب سیستم‌های تصفیه واحد صنعتی پالایش نفت و مقایسه آن با استانداردهای بین‌المللی

صفحه 22-36

علیرضا صفاهیه؛ محسن مجلسی؛ محمد باقر نبوی؛ علی سواری؛ حمیدرضا ترکی


ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن

صفحه 37-49

احمد توسلی؛ علیرضا عزیزی؛ رافعه اکبرشاهی؛ مهشید وقارموسوی


مطالعه تأثیر پیشایندها بر عملکرد صادراتی فراورده‌های نفتی ایران

صفحه 80-103

زهرا مهدوی ثابت؛ محمد علی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش