دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، شهریور 1400، صفحه 5-78 
کنترل چند متغیره فرآیند جداسازی نفت خام و بهینه‌سازی مصرف انرژی

صفحه 34-51

بهناز مرادی؛ فرهاد شهرکی؛ میرمحمد خلیلی پور؛ جعفر صادقی