دوره و شماره: دوره 16، شماره 75، آذر 1400، صفحه 5-57 
مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی

صفحه 84-97

سید وحید موسوی متین؛ شاهین شمسی؛ عبدالحسین دارمی زاده