دوره و شماره: دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 5-17 
گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط میکروارگانیسم های جداسازی شده از خاک های آلوده به نفت

صفحه 14-29

فاطمه امامی؛ غلامرضا زرینی؛ علی کدخدائی؛ پیمان قشقائیان ترک


بررسی موردکاوی نقش کاتالیست TiO2با درصد بالا در جداسازی گوگرد و Ratio Analyzer در واحد چهارم بازیافت گوگرد

صفحه 30-45

رامین محمدی‌پور؛ پیمان عباسی خوشکار؛ محمدحسن فیروزبخت؛ سید فرزان تاج بخش؛ غلام رضا کافی


ترویجی

بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

صفحه 46-66

امیرمحمد نجفی؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده