دوره و شماره: دوره 11، شماره 54، تابستان 1395، صفحه 5-98 

علمی ترویجی

1. استفاده مجدد از آب تولیدی در میادین نفت و گاز

صفحه 5-15

محمدحسین صراف زاده؛ بیژن رضایی؛ علی نخعی


علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

7. فرآیند دمونتاژ و مونتاژ کردن بلوور شماره 1 جهت نقشه‌کشی و ساخت داخلی نمودن قطعات آن به روش مهندسی معکوس

صفحه 82-98

موسی قاسمی