دوره و شماره: دوره 11، شماره 56، زمستان 1395، صفحه 5-148 
6. بررسی نانوکاتالیست‌های افزدونی به سوخت‌های دیزل و بیودیزل

صفحه 79-92

مهرداد میرزاجان زاده؛ مهدی ارجمند؛ عزت اله جودکی