دوره و شماره: دوره 12، شماره 57، بهار 1396، صفحه 5-107 

علمی کاربردی(از قبیل مقالات کوتاه، یادداشت های فنی و گزارشات علمی)

7. رابطه محتوای دوره‌های عمومی آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروارده‌های نفتی ایران با سنجه‌های ارزشیابی عملکرد آنان

صفحه 98-107

علی فرهادی؛ اسفندیار دشمن زیاری