دوره و شماره: دوره 12، شماره 58، شهریور 1396، صفحه 5-233 

ترویجی

1. شبیه‌سازی جذب سطحی دی‌اکسیدکربن در یک راکتور بستر سیال

صفحه 5-24

احد قائمی؛ نفیسه اسمائیل زاده؛ شاهرخ شاه حسینی؛ یعقوب بهجت


5. مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت لغزشی در ستون استخراج کوهنی

صفحه 70-85

ابراهیم عرب؛ احد قائمی؛ میثم تراب مستعدی؛ مهدی اسداله زاده


7. مروری بر روش‌های پساسنتزی در چارچوب های فلزی- آلی (MOF)

صفحه 98-121

بیتا سلیمانی؛ مهدی نیکنام شاهرک؛ محبوبه قهرمانی نژاد


15. تحلیل ثبت اختراع و رسم چرخه عمر فناوری کاربرد زئولیت‌های FAU و MFI در صنعت نفت

صفحه 215-233

عبدالله خسروانیان؛ فلور شایق؛ سعید سلطانعلی؛ محمد سلطانیه