دوره و شماره: دوره 8، شماره 43، پاییز 1392، صفحه 5-75 

علمی ترویجی

1. مدل‌سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT

صفحه 5-18

یاسین حاجب؛ امیر عباس ایزدپناه؛ شهریار عصفوری