دوره و شماره: دوره 8، شماره 41، خرداد 1392، صفحه 1-98 

ترویجی

1. مروری بر فن آوری های نوین تولید گاز سنتز

صفحه 6-20

مظفر عبدالهی فر؛ حسین نکوئی


2. کاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبری در ارزیابی مخاطرات کوره-راکتور واحدهای بازیافت گوگرد

صفحه 21-35

میرمحمد خلیلی پور؛ نعیمه ستاره شناس؛ فرهاد شهرکی؛ مهدی گوهر رخی؛ علی اصغر محجوبی


6. انتخاب بهترین فرآیندهای ارتقاء، برای ته مانده های سنگین نفتی ایران

صفحه 81-98

آروین خادم صمیمی؛ حسین بریجانیان؛ غفور کریمی؛ مصطفی زارعی ابیانه