همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

هادی نوروزی

مهندسی شیمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران

jangal1293@yahoo.com

h-index:  

ویراستار ادبی نشریه

زهرا امینی ادیب

کارشناس پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

info@farayandno.ir

h-index: