نویسنده = �������� �������� �������������� ������������