نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی مایعات یونی و سایر عوامل مؤثر بر فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی

دوره 13، شماره 62، شهریور 1397، صفحه 5-20

خشایار شریفی؛ مصطفی سپه وندی؛ بهروز نونهال