نویسنده = �������� ������������������ ����������
عملکرد غشاهای کامپوزیت سرامیکی در تولید و خالص سازی هیدروژن در راکتورهای ریفرمینگ بخار

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 134-143

مهدی امانی پور؛ جعفر توفیقی؛ انسیه گنجی باباخانی