نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی جاذب‌های زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی CO2 و H2S

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 58-76

10.22034/farayandno.2022.254163

امیر محمد نجفی؛ فرهاد خراشه؛ سعید سلطانعلی؛ حمید قصاب زاده