نویسنده = ������������ ������������
ساخت و به‌کارگیری غشای سه‌جزئی CuBTC/graphene oxide/PSF جهت جداسازی گاز هیدروژن

دوره 16، شماره 73، خرداد 1400، صفحه 37-49

10.22034/farayandno.2021.249073

احمد توسلی؛ علیرضا عزیزی؛ رافعه اکبرشاهی؛ مهشید وقارموسوی