نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل انرژی، اکسرژی و ترمواکونومیک خط لوله انتقال نفت

دوره 15، شماره 72، اسفند 1399، صفحه 39-59

عادل عاکفیان؛ غلامرضا صالحی؛ پدرام طهرانی