نویسنده = �������������� ������������
مدل‌سازی تعادل بخار- مایع با استفاده از معادله حالت ساده شده SAFT

دوره 8، شماره 43، آذر 1392، صفحه 5-18

یاسین حاجب؛ امیر عباس ایزدپناه؛ شهریار عصفوری