نویسنده = مهدی احمدی مروست
پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت

دوره 16، شماره 76، اسفند 1400، صفحه 77-95

10.22034/farayandno.2022.254196

مهدی احمدی مروست


اصول و مبانی توسعه فناوری‌‌های ارتقای جزئی نفت سنگین در کانادا

دوره 14، شماره 67، آذر 1398، صفحه 42-63

مهدی احمدی مروست؛ سعید شکری؛ حمید گنجی؛ آروین خادم صمیمی


مدلسازی CFD پیش گرم کن هیدروژن واحد پایلوت ارتقای پس ماندهای نفتی

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 33-51

رسول محمدیخواه؛ حامد نادری؛ علی جبرییلی جلودار؛ مهدی احمدی مروست؛ سمیه کنعان پناه