نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
مقایسه و ارزیابی سیکل‌های سرمایشی تراکمی و جذبی بر پایه‌ی اکسرژی

دوره 16، شماره 75، آذر 1400، صفحه 84-97

10.22034/farayandno.2021.253482

سید وحید موسوی متین؛ شاهین شمسی؛ عبدالحسین دارمی زاده