نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل آماری و فرآیندی پتنت های ایزومریزاسیون نفتای سبک

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 5-42

مجتبی بینازاده؛ زهرا علیپور؛ محسن گودرزی؛ فریدون اسمعیل زاده