نویسنده = علیرضا فضلعلی
شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 45-59

علیرضا فضلعلی؛ وهب قلعه خندابی؛ عفت ظاهری بیرگانی؛ رضا مسیبی بهبهانی


مدل سازی و بهینه سازی مصرف حلال در استخراج هیدروکربن های آروماتیکی از مخلوط نفتا در استخراج مایع – مایع

دوره 9، شماره 46، شهریور 1393، صفحه 6-15

علیرضا فضلعلی؛ محمد عسکری مهرآبادی؛ مهدی طالب بیگی