نویسنده = ���������� ���������������� ������
شبیه سازی و امکان سنجی استحصال مایعات هیدروکربنی از گاز دارای رفتار میعان معکوس با استفاده از نازل های فراصوتی

دوره 13، شماره 63، آذر 1397، صفحه 45-59

علیرضا فضلعلی؛ وهب قلعه خندابی؛ عفت ظاهری بیرگانی؛ رضا مسیبی بهبهانی