نویسنده = ���������� �������� ��������
مطالعه و بررسی جذب تعادلی گازها درجاذب های جامد

دوره 8، شماره 44، اسفند 1392، صفحه 29-38

ترانه جعفری بهبهانی؛ احمد سعیدی مهر