نویسنده = سید محسن حسینی
بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر خواص فیزیکی و عملکرد جداسازی غشاء نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید

دوره 11، شماره 55، آذر 1395، صفحه 5-16

رضا عشقی پور؛ عبدالرضا مقدسی؛ سید محسن حسینی؛ احسان باقری پور


ساخت غشای تبادل یونی ناهمگن به کمک ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره: خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 90-99

اکبر زنده نام؛ مهرفام ربیعیان؛ سید محسن حسینی؛ سعیده مختاری


تخلیص بیودیزل تولیدی از روغن پسماند با استفاده از غشای نانو کامپوزیتی بر پایه پلی اترسولفون

دوره 10، شماره 51، آذر 1394، صفحه 192-200

سمانه کودزری فراهانی؛ فرح سادات هالک؛ سید محسن حسینی