نویسنده = ������������ ��������
خالص‌سازی و عامل‌دار کردن نانولوله های ‌کربنی

دوره 10، شماره 52، اسفند 1394، صفحه 149-166

خدیجه صفایی؛ اکرم توکلی؛ علی اکبر بابالو


کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی