نویسنده = ������������������ ����������
مدل سازی عددی جریان گذرای گاز ایده آل درنازل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی/.

دوره 12، شماره 59، آذر 1396، صفحه 106-115

عبدالرضا مقدسی؛ حمیده امینی فرد؛ فهیمه پرویزیان؛ سمانه بنده علی