نویسنده = ���������� �������������� ��������
تأثیرات پایداری زنجیره تأمین در بهره‌وری انرژی

دوره 17، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 107-124

10.22034/farayandno.2023.1973450.1897

داود صداقت شایگان؛ عبدالرضا علی پور؛ علی اصغر امیرکاردوست