نویسنده = ������������������ �������� ������������
شبیه سازی تولید بیودیزل به روش انتقال استری تری گلیسرید در یک راکتور غشائی

دوره 11، شماره 56، اسفند 1395، صفحه 48-61

حسین بیکی؛ منوچهر منوچهریان فرد