نویسنده = �������� ���������� ��������
تجزیه کاتالیستی مخلوط ضایعات پلیمری به محصولات میان تقطیری با استفاده از کاتالیست جدید AIT100

دوره 9، شماره 48، اسفند 1393، صفحه 36-43

عارف شاهی مقنی؛ بهروز روزبهانی؛ محمدرضا شیشه ساز؛ شاهرخ حامدیفر